Polityka prywatności

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Edwanex sp. z o.o. sp. k., Rossosz 2 21-010 Łęczna wpisana do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000764225.

Z kim mogę się skontaktować w kwestii ochrony danych osobowych?

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, możesz to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@edwanex.com lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych

Jakich danych dotyczy przetwarzanie, kto ma do nich dostęp i gdzie są przekazywane?

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej, gromadzimy informacje dotyczące interakcji z naszą stroną w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania (tzw. logi systemowe), które zawierają takie dane jak:
• data wizyty na stronie internetowej,
• adres IP, z którego nawiązano połączenie z serwisem,
• dane na temat statystyki oglądalności serwisu, ruchu do i z poszczególnych podstron.
Korzystamy z tych narzędzi, aby udoskonalić nasz serwis, dostosowywać jego funkcjonalność do Twoich potrzeb oraz ze względów bezpieczeństwa. Jednocześnie informujemy, że dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami oraz nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników, o ile użytkownik nie zdecydują się nawiązać z nami kontaktu.

Podmioty przetwarzające

Google Inc.

Wchodząc na naszą stronę Twoje dane będą profilowane za pośrednictwem narzędzi Google Analytics lub Google Maps, dostęp do danych powiązanych z plikami „cookie” i skryptami JavaScript może posiadać również firma Google, a zatem Twoje dane będą profilowane. Dane te mogą być przekazywane do państwa trzeciego, np. do USA w związku z:

* sporządzaniem statystyk ruchu przy wykorzystaniu Google Analitics

* korzystaniem z funkcjonalności mapy przy wykorzystaniu Google Maps. 

Decyzją Komisji Europejskiej USA zostało uznane za Państwo posiadające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (Tarcza prywatności).

EPIC Marcin Woźniak

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie miała również: EPIC Marcin Woźniak Skrzatów 2/62 20-633 Lublin NIP: 7141978740, która odpowiedzialna jest za kwestie prowadzenia strony internetowej oraz marketingu internetowego.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych (w tym uzyskania kopii danych), sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych sytuacjach). Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz dodatkowo wycofać zgodę w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie.

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo:

 1. Dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
  3. nie potrzebujemy już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Jakie są podstawy prawne i okres przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną dla obsługi zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego, pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od ostatniego Pani/Pana kontaktu/wejścia na stronę www lub innego kontaktu z Administratorem.

W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytań sformułowanych przez formularz kontaktowy wysłanego przez Panią/Pana do Administratora, przechowywane są przez okres do dnia wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od ostatniego Pani/Pana kontaktu z Administratorem,

W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, przechowujemy je przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia, nie dłużej niż przez okres 30 lat od ostatniego Twojego kontaktu z Administratorem,

W przypadku gdy Twoje dane osobowe przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, przechowujemy je do czasu wniesienia sprzeciwu nie dłużej niż przez okres 20 lat od ostatniego Twojego kontaktu z nami.

Informacje o plikach cookie

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe. Użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Firefox

 • w prawym górnym rogu przeglądarki naciśnij przycisk ☰
 • następnie wybierz Opcję, a później Prywatność i bezpieczeństwo
 • w sekcji Historia z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję będzie używał ustawień historii użytkownika
 • zaznacz Blokowanie ciasteczek i danych stron (może powodować problemy), aby wyłączyć ciasteczka
 • zamknij okno opcji

Google chrome

 • kliknij menu Chrome ⋮
 • wybierz Ustawienia
 • kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane
 • w sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści
 • w sekcji Pliki cookie możesz zmienić opcję na domyślne blokowanie plików cookie.

Jak wyłączyć Google Analytics?

W celu wyłączenia skryptów usługi Google Analytics można pobrać specjalny dodatek do przeglądarki dostępny po adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/